#1 #2

Đáng để xem hết Thỏa mãn tình dục với lồn gái ngon hứng vô cùng và tuyến yên sẽ hoạt động. 5. Báo cáo về thời điểm hành vi tình dục của người Trung Quốc 31, 1 trong vòng 3 phút ┐ 3 5 phút 35, 9 67 hoàn thành trong vòng 5 phút, chiếm đa số. 5 10 phút 18, 4 ┐ 10 20 phút 12, 6 31 trong 5 20 phút. 20 30 phút 1, 0 99 Rõ ràng, khi làm tình, những người kết thúc trong vòng 5 phút chiếm đại đa số. Nhưng độ dài của thời gian không liên quan trực tiếp đến sự hài lòng của đời sống tình dục. VàHơn nữa, thời gian củ ành vi tình dục có thể được kéo dài bằng cách tập thể dục vào ngày mốt. 6. Khảo sát thời gian xuất tinh và tuổi tác Theo số liệu khảo sát,